Quảng cáo hàng hóa, dịch vụ có yếu tố ‘tốt nhất’ cần giấy tờ gì?

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ có yếu tố “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự cần tài liệu chứng minh để thực hiện nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ có yếu tố “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự có thể lựa chọn 1 trong 2 tài liệu chứng minh quy định tại Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL để thực hiện nội dung quảng cáo.

Theo phản ánh của bà Trần Thị Hằng (Hà Nội), Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP có hướng dẫn về tài liệu hợp pháp khi quảng cáo sản phẩm “số một” như sau:

“Điều 2. Tài liệu hợp pháp

1. Tài liệu hợp pháp quy định tại Khoản 11 Điều 8 của Luật Quảng cáo bao gồm:

a) Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường;

b) Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ tương tự tại các cuộc thi, triển lãm có quy mô khu vực hoặc toàn quốc bình chọn và công nhận các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó là “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

2. Thời gian sử dụng tài liệu hợp pháp chứng minh từ “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự trên các sản phẩm quảng cáo là 01 (một) năm kể từ ngày tổ chức, cá nhân được cấp giấy chứng nhận hoặc nhận kết quả khảo sát thị trường”.

Năm 2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 497/VHCS-QLHĐQC về việc hướng dẫn nội dung tại Điều 2 thì tổ chức, cá nhân thực hiện quảng cáo được quyền lựa chọn một trong hai loại tài liệu để thực hiện quảng cáo.

Bà Hằng hỏi, hiện nay quan điểm điều chỉnh của Bộ theo Công văn nêu trên vẫn giữ nguyên hay có thay đổi gì không?

Về vấn đề này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trả lời như sau:

Theo quy định tại Điều 2 Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL ngày 6/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tài liệu hợp pháp quy định tại Khoản 11 Điều 8 của Luật Quảng cáo bao gồm:

– Kết quả khảo sát thị trường của các tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp có chức năng nghiên cứu thị trường;

– Giấy chứng nhận hoặc các giấy tờ tương tự tại các cuộc thi, triển lãm có quy mô khu vực hoặc toàn quốc bình chọn và công nhận các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đó là “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự.

Như vậy, tổ chức, cá nhân khi thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ có yếu tố “nhất”, “duy nhất”, “tốt nhất”, “số một” hoặc các từ ngữ có ý nghĩa tương tự có thể lựa chọn một trong hai tài liệu chứng minh nói trên để thực hiện nội dung quảng cáo theo quy định của pháp luật.

Chinhphu.vn

Scroll to Top